Adatkezelési tájékoztató

 

BEVEZETÉS

A La Viva Autó KFT. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) elkötelezett a honlapra látogatók (a továbbiakban: Látogató vagy Érintett) személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

A Társaság, mint adatkezelő a Látogató által a weboldalon keresztül megadott személyes adatokat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A Társaság a jelen Weboldal Adatkezelési Tájékoztatóval (a továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja a honlapra Látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, illetve az Érintetti jogok gyakorlásáról.

 

ADATKEZELŐ

Név: La Viva Autó KFT. 

Székhely: 1141 Budapest Kalocsai utca 40/A

Adószám: 32125755-2-42

E-mail: autotveszekbp@gmail.com

Telefonszám: +36-30-253-22-48

Levelezési cím: 1141 Budapest Kalocsai utca 40/A

 

Adatvédelmi Tisztviselő:

E-mail cím: autotveszekbp@gmail.com

Egyéb elérhetőség: +36-30-253-22-48

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az alábbi fogalmakat a GDPR 4. cikke határozza meg.

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Különleges személyes adat: A személyes adatok kategóriáján belül a GDPR meghatároz továbbá egy alkategóriát, nevezetesen a Különleges személyes adatok kategóriáját, mely kategória a GDPR szerint magasabb védelmi szintet igényel az általános személyes adatokhoz képest. A GDPR szigorúbb feltételeket határoz meg a Különleges személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelések esetére. A Különleges személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (bővebben lásd fent a „Személyes adat” definíciójánál).

 

Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Gyermekek esetében a hozzájárulás: A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme érdekében létrehozott független közhatalmi szerv.

Felügyeleti hatóság Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weboldal: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: 06- 1-391-1400, 06-30-683-5969, 06-30-549-6838, fax: 06-1-391-1410).

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Társaság a Látogatók személyes adatait elsősorban közvetlen üzleti kapcsolat érdekében, szerződés, jogos érdek vagy hozzájárulás jogalap szerint gyűjti, melyről a jelen Tájékoztatóban foglaltakon kívül minden esetben külön tájékoztatásokat bocsát az Érintettek rendelkezésére. Társaság a jelen weboldalon kizárólag kapcsolattartás céljából (V. pont) és cookie-k útján (VIII. pont) kezel személyes adatokat az ott meghatározott célokból. A Látogató bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet a további, őt megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel (X. pont).

 

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy kizárólag 16 életévüket betöltött személyek adhatják meg saját maguk a hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek esetén a szülői felügyeletet gyakorló adhat hozzájárulást.

 

Adatait a hozzájárulás visszavonásáig, tiltakozásig (kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak) vagy a cél lejártáig őrizzük, esetleges jogszabályi kötelezettség esetén pedig a jogszabályban meghatározott idő elteltéig.

 

KAPCSOLATTARTÁS

Amennyiben kérdése van és fel kívánja venni a Társasággal a kapcsolatot, ezt a jelen honlapon elhelyezett Kapcsolat menün keresztül teheti meg. A Társaság a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke alapján kezeli e körben az Érintettek személyes adatait: a Társaságnak jogos érdeke, hogy a Látogatókkal kapcsolatot tudjon tartani a Látogató megkeresését követően.

Az adatkezelés célja a Látogató esetlegesen felmerülő kérdéseinek a megválaszolása.

A Társaság tájékoztatja a Látogatókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Társaság e körben felhívja a figyelmet, hogy a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Érintett e körben minden természetes személy, aki a Társasággal kapcsolatot létesít és ennek érdekében a személyes adatait a Társaság részére megadja.

A kezelt adatok köre: név, küldés dátuma és időpontja, e-mail cím, más, az üzenetben a Látogató által megadott személyes adatok, az üzenet tartalma.

A személyes adatok címzettjei azok a természetes személyek, akik a Társaságnál a Társaság képviseletében ki vannak jelölve a Látogatókkal való kapcsolattartásra.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során nem történik.

A Társaság a kapcsolattartás során hozzá beérkezett, általa kezelt személyes adatot az adatközléstől számított legfeljebb 4 év elteltével töröl.

A Társaság felhívja a Látogató figyelmét, hogy szenzitív adatot (pl.: egészségügyi adat) kapcsolattartási céllal ne adjon meg, ilyen adatokat az Adatkezelő a kapcsolattartás során nem kezel. Amennyiben a Látogató saját döntése alapján a Kapcsolat menüben olyan személyes adatokat ad meg, amelyek a kapcsolattartáshoz nem szükségesek, a Társaság az ilyen adatokat haladéktalanul törli. Az ilyen adatok törléséig a Társaság átmeneti időszakra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása alapján kezeli ebben a körben az Érintett által megadott személyes adatokat.

A Társaság továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy a Kapcsolat menü panaszkezelésre nem szolgál. A Társaság tevékenységével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panaszt nem a weboldalon keresztül, hanem az egyéb elérhetőségeken tehet az Érintett.

 

ADATOK MEGOSZTÁSA

A Látogató személyes adatainak továbbítására kizárólag a Látogató hozzájárulása, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor. Az Adatkezelő az Érintettet az adattovábbításról minden esetben megfelelően tájékoztatja.

A Látogató személyes adatait a Társaság nem továbbítja az Európai Unión kívüli harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. A Társaság külön értesíti az Érintettet, ha a személyes adatait olyan szolgáltatónak szeretné átadni, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül székel.

A honlapon kezelt adatokhoz, a honlap Tárhelyszolgáltatójának is van hozzáférése.

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1119 Budapest Fehérvári út 97-99.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe:

info@tarhelypark.hu

 

ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást olyan módon végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek, és biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

 

A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Ha az adatvédelmi incidens a Társaság szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről és közöli vele a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

 

COOKIE HASZNÁLAT

Cookie: kis adat-csomag, amelyet az adott weboldal megnyitásával helyeznek el a Látogató digitális eszközén, különösen, de nem kizárólagosan a számítógépén, illetve mobilkészülékén, táblagépén. A cookie célja a webhely működtetése vagy működési hatékonyságának növelése, továbbá a cookie információkat küld a webhely tulajdonosai részére. A cookie-k tájékoztatást adnak a Társaság részére a Látogatók honlap használattal kapcsolatos szokásairól. A cookie-k segítségével a Társaság a weboldalt a Látogatók szokásainak megfelelően személyre szabhatja és ezáltal felhasználóbarátabbá teheti a honlapot.

 

A cookie-k típusai: ?????

 

Állandó cookie-k: a böngészőben maradnak, amíg a Látogató kézileg nem törli azokat, vagy amíg a böngésző a cookie-ban beállított határidő lejártával nem törli őket;

Szükséges cookie-k: ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldal működéséhez;

Munkamenet cookie-k: ezek a cookie-k csak ideiglenesek, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek;

Információt küldő cookie-k: ezeket a cookie-kat a Társaság helyezi el a honlapon, és kizárólag ez a weboldal képes kezelni őket.

A Társaság által használt cookie-król (és más hasonló technikákról) részletesen a Társaság [Sütikre Vonatkozó Tájékoztatójában] olvashat, ami itt érhető el.

 

A weboldal működéséhez elengedhetetlen cookie-kat a Társaság a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke), a többi cookie-t a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (önkéntes érintetti hozzájárulás) alapján kezeli. A cookie-kat a Látogatónak kell beállítania a szerint, hogy elfogadja-e őket vagy sem. Alapértelmezetten a hozzájáruláson alapuló cookie-k a kezelési felületen nincsenek engedélyezettként beállítva. A Társaság weboldalának használatához egyebekben többnyire nem szükséges a cookie-k engedélyezése.

 

 

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Társaság az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást ad az Érintett részére.

GOOGLE ADS ÉS GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal html kódja tartalmazhat webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltatásokat jelenleg a Google Analytics szolgáltatás keretében a Google Ireland Limited (székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; „Google “) végzi.

 

A Google Analytics szolgáltatás cookie-kat használ. A Google Analytics általi cookie-használat keretében az IP-cím rögzítésre kerül, azonban a Weboldal látogatóinak IP-címét a tárolás vagy elemzés előtt lerövidítik, ezáltal anonimizálják, amennyiben ez technikailag lehetséges. Az anonimizálás után a személyes adat már elveszíti személyes adat jellegét. Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik.

 

A Google Analytics szolgáltatás cookie-jai által rögzített adatokat a Társaság arra használja, hogy elemezze a Weboldal látogatóinak felhasználói viselkedését. A Látogató böngészője által átadott IP-címet a Google nem egyesíti más adatokkal a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódóan. A böngésző programjának megfelelő beállításaiban a Látogató megtilthatja a Google Analytics-cookie-k tárolását (további információ a Sütikre Vonatkozó Tájékoztatóban, illetve a Cookie Beállítások felületen elérhető). A Google Analytics cookie-k tárolásának megtiltása esetén előfordulhat, hogy a Látogató nem tudja használni a Weboldal egyes funkcióit. Ezenkívül a Látogató azt is megtilthatja, hogy a Google Analytics feldolgozza az adatait, amennyiben letölti és telepíti a következő hivatkozással elérhető böngészőmodult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 

Google Ads

A Google a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Látogató aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A Google AdWords cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjt, illetve kap adatokat a Weboldalról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújt, illetve célzottá teszi a hirdetéseket. Az ily módon célzottá tett hirdetések megjelenhetnek a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon.

 

A látogató a Google cookie-használatát letilthatja a Google Hirdetési beállításaiban, amely az alábbi címen érhető el: https://myadcenter.google.com/?sasb=true. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja – ez az alábbi címen érhető el: https://thenai.org/opt-out/. Az eszközazonosítók használatát a Látogatók az eszközeik beállításaiban is szabályozhatják.

További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségen elérhető: http://www.google.com/privacy.html.

 

Az Adatkezelő az érintett látogató által alkalmazott beállításokért és ezzel összefüggésben a Google használata során elérhetővé tett adatok köréért semmilyen formában nem vállal felelősséget.

 

A Társaság által végzett személyes adatkezelés további részleteiről, illetve az érintettet megillető jogokról az érintett a Weboldal Adatkezelési Tájékoztató további részeiből, illetve a Sütikre Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhat.

 

GOOGLE REMARKETING

A Weboldalon a Társaság alkalmazza a Google Remarketing szolgáltatását is: az Adatkezelő a Google Ireland Limited (székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, „Google”) hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat.

 

A Google AdWords cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjt, illetve kap adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújt, illetve célzottá teszi a hirdetéseket. Az ily módon célzottá tett hirdetések megjelenhetnek a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon.

 

Amennyiben a Látogató a Weboldalon bekapcsolja a marketing célú cookie-k és ezáltal a közösségi pluginek használatát, úgy a böngészője közvetlenül a Google szervereivel veszi fel a kapcsolatot. A funkció bekapcsolása esetén a látogató hozzájárul az „Cookie Beállítások” fül alatt meghatározott adatok pluginen keresztül történő gyűjtéséhez és továbbításához. A hozzájárulás bármikor visszavonható a marketing célú cookie-k kikapcsolásával, illetőleg a cookie beállításoknál a „mindet elutasítom” feliratra történő kattintással, azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti. Bekapcsolt állapotban a pluginek által gyűjtött adatokat a Látogató böngészőjére közvetlenül a Google-nek küldi. A Google az Látogató által bekapcsolt pluginen keresztül közvetlen tájékoztatást kap arról, hogy a Látogató böngészője a Weboldal vonatkozó oldalára belépett. Bekapcsolt plugin esetén a látogató IP címét és a plugin által gyűjtött további információkat a látogató böngészőprogramja közvetlenül a Google szerverére küldi meg, ahol rögzítésre kerül

 

Továbbá, amennyiben a Weboldalon a Látogató bekapcsolja a marketing célú cookie-kat/plugineket, a Google a Látogató Google oldalakon kívüli műveleteiről is kap információkat, ideértve a készülékével kapcsolatos információkat, a Látogató által felkeresett webhelyet, a Látogató vásárlásait, a Látogató által megtekintett hirdetéseket, és azt, hogy a Látogató hogyan veszi igénybe a Társaság szolgáltatásait, stb. Ugyanígy, ha például Látogató a Weboldalon bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Google szerverén tárolásra kerül és a Google fiókján megjelenik. A Google a saját szabályzataiban részletezettek szerint jogosult, mint adatkezelő a plugineken keresztül gyűjtött, továbbított személyes adatokat kezelni.

 

A Látogató a Google cookie-használatát letilthatja a Google Hirdetési beállításaiban, amely az alábbi címen érhető el: https://myadcenter.google.com/?sasb=true. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja – ez az alábbi címen érhető el: https://thenai.org/opt-out/. Az eszközazonosítók használatát a Látogatók az eszközeik beállításaiban is szabályozhatják.

 

További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségen elérhető: http://www.google.com/privacy.html.

 

Az Adatkezelő az érintett látogató által alkalmazott beállításokért és ezzel összefüggésben a Google használata során elérhetővé tett adatok köréért semmilyen formában nem vállal felelősséget.

 

A Társaság által végzett személyes adatkezelés további részleteiről, illetve az érintettet megillető jogokról az érintett a Weboldal Adatkezelési Tájékoztató további részeiből, illetve a Sütikre Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhat

 

A Társaság által végzett személyes adatkezelés további részleteiről, illetve az érintettet megillető jogokról az érintett a Weboldal Adatkezelési Tájékoztató további részeiből tájékozódhat.

 

 

 

AZ ÉRINTETT ADATVÉDELMI JOGAI

Az Érintett többek között tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával, valamint visszavonhatja a hozzájárulását az adatok felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett élhet továbbá a lenti 3. pontban részletezett jogorvoslati jogaival is.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérésivel, kérdéseivel, panaszaival kérjük elsődlegesen a következő elérhetőségen lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel: […]

 

Az Érintettet az alábbi adatvédelmi jogosultságok illetik meg:

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül is gyakorolható.

 

Adatokhoz való hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja, kivéve ha az Érintett másként kéri.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli kiegészítését.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül tesz eleget a helyesbítésre, illetve kiegészítésre vonatkozó kötelezettségének. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül tesz eleget a törlésre vonatkozó kötelezettségének. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül tesz eleget a korlátozásra vonatkozó kötelezettségének. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül tesz eleget a az adathordozásra vonatkozó kérelem teljesítésének. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az

Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen - akár az érintett lakóhelye szerinti - bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: + 36 1 3911400

Fax: + 36 1 3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Társaság felhívja a Látogató figyelmét, hogy jelen Tájékoztató időről időre aktualizálhatja, ezáltal a Tájékoztató tartalma módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat a Társaság a weboldalán közzéteszi.

 

Bármikor hívhatóak vagyunk!

Bármikor hívhatóak vagyunk, esti órák, hétvége sem akadály!

+36-30-253-2248

+36-30-253-2248
autotveszekbp@gmail.com